Общи условия

Условия за наемане на мини каравана/ремарке от фирма
„Скитника“ ООД

1. Резервация
Резервация на мини каравана се прави в резервационната система от сайта по и-мейл или телефон, както следва:
– при договаряне и резервиране на избраната мини каравана/ремарке се заплаща 30 % депозит от договорената сума. След извършване на плащането получавате писмено потвърждение, че мини караваната е резервиран за датите посочени от Вас;
– до 1 седмицa или по-малко преди започването на наемния период – трябва да бъдат внесени – останалите 70% от наема за договорения период на ползване на мини караваната

2. Гаранционен депозит:
При наемане на мини караванаа се внася ГАРАНЦИОНЕН депозит в размер на както следва:
– Депозит Skitnic 200 лв.
– Депозит Skitnic+ 300 лв.
Депозита се възстановява изцяло при завръщане, когато:
– няма повреди върху мини караваната и оборудването на хотелската част, както и върху цялата външна част на мини караваната;
– мини караваната се освободи в определеното време и място, чиста, налични ключове, без липси по кухненско и хотелско обзавеждане, отразено в двустранен протокол /опис/, заредени бутилки с пропан бутан

3. Плащания:
НАЕМОДАТЕЛЯ приема следните форми на плащания:
* в брой;
* БАНКОВ ПЪТ IBAN: BG61RZBB91551005916425 „ СКИТНИКА 00Д“

4. Шофьори
Шофьорите трябва да са на възраст между 25-60 години и да имат шофьорска книжка от поне 3 години, категория Б. Всеки шофьор, на който му са наложени медицински или законови ограничения за шофиране трябва да информира НАЕМОДАТЕЛЯ предварително. Шофьорската книжка, талона и регистрационите документи на автомобила се представят за проверка при оформяне на документите.

5. Наемен период:
Наемането на мини караваната става в работен ден от 08.00 до 17.00 ч. от базата в гр.София
Освобождаването на мини караванаа става не по-късно от 17.00 ч. в деня, до когато е сключен договора, като е възможно и по-късно връщане при предварителна уговорка между страните, но не по-късно от 20.00 ч.!
ВАЖНО!!! Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на мини караваната/ремаркето.

6. Наем
6.1. В цената за наем се включват:
Oборудване – по опис и специфицация на наетия модел мини-каравана.
Пълен резервоар с чиста вода
Пълна бутилка газ пропан
Договор за наем на мини караваната/ремаркето на Български и Английски език
Външна тента с конструкция и отделение за спане за Skitnic+

7. Застраховки
НАЕМОДАТЕЛЯ осигурява застраховка каско с ограничено покритие на евентуални щети което не покрива ремонта при липса на надеждно издадени документи от застрахователните и првоохранителни органи.

8. Задължения на НАЕМАТЕЛЯТ
– Да използва наетата мини каравана по предназначение;
– Да се отнася грижливо към мини караваната/ремарке, да съхранява документите и ключовете винаги със себе си;
– Да извършва текуща подръжка на наетата мини каравана ( при договори сключени за период над 14 дни) и да поема всички консумативни разходи свързани с използването му. При повреда или съмнения за такава на наетата мини каравана в периода на валидност на договора, НАЕМАТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетата мини каравана/ремарке, като отстраняването им се извършва от компетентни лица и/или сервизи, след задължително съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ;
-При настъпване на злополука, щета или повреда, да извика органите на КАТ/Пътна Полиция, независимо по чия вина е щетата, да спази всички изисквания относно съставяне на протоколи и други документи, както и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетата мини каравана/ремарке;
-Да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ при злополука, да съобщи всички факти, обстоятелства и данни свързани със застрахователното събитие, както и да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и Застрахователната компания, към която е застрахован предоставената мини каравана, за изясняване на случая;
-В случай на кражба на наетата мини каравана/ремарке, да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ, като задължително трябва да бъдат представени от НАЕМАТЕЛЯ контролния талон и ключовете на мини караваната/ремарке. В противен случай НАЕМАТЕЛЯТ се задължава в срок от 30 /тридесет календарни дни/ да изплати цялата застрахователна стойност на наетата мини каравана/ремарке, записана в полицата „Пълно автокаско”, като в този случай НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва и правото да предяви към НАЕМАТЕЛЯ и допълнителни претенции по настоящия договор за наем за пропуснати ползи.
НАЕМАТЕЛЯТ няма право:
-Да отдава на други лица управлението на наетата мини каравана/ремарке, с изключение на упълномощените от НАЕМОДАТЕЛЯ за това лица, както и да нарушава държавните граници, ЗДП, ППЗДП, действащите закони на Република България и законите на държавите, в които пребивава.
НАЕМАТЕЛЯ носи пълна отговорност за щети причинени на трети лица в следствие на неправилно използване на наетата мини каравана/ремарке.

9. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави мини караваната/ремарке на НАЕМАТЕЛЯ в уречения ден и час съгласно договора за наем, почистен отвън и отвътре, със зареден догоре със зареден резервоар за вода и 1 заредена бутилка с газ.;
– При възникване на повреда по мини караваната/ремарке, вследствие на износване по време на наемния период, то НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за възникналата повреда. Ако повредата не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа и/или възпрепятства НАЕМАТЕЛЯ да използва мини караванаа до края на наемния период, то НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ мини каравана/ремарке с подобни параметри или когато това не е възможно да възстанови на НАЕМАТЕЛЯ сумата, равняваща се на неосъществения период по договора за наем;
– НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за последствия при неспазване от страна на НАЕМАТЕЛЯ на Законодателството и/или Закона за движение по пътищата на съответната страна, в която пребивава НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период;
– НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за притежание и пренасяне на забранени субстанции, упойващи вещества, оръжие, боеприпаси, опасни химикали, произведения на изкуството, без документ за собственост от страна на НАЕМАТЕЛЯ, които са в нарушение със Законодателството и/или Закона на съответната страна, в която пребивава НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период;

10. Неизправности, повреди, щети, злополуки и ремонт:
Ако възникнат някакви неизправности или повреди в мини караваната/ремарке след започването на наемния период, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ по телефона веднага.
А. НАЕМАТЕЛЯТ е отговорен за всички разходи, причинени в следствие на нарушение на Закона за движение по пътищата.
Б. В случай на злополука НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми Пътна полиция на страната ,в която е настъпило ПТП и НАЕМОДАТЕЛЯ.
B. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изиска от съответните органи документ за произшествието. В противен случай след завръщане, всички разходи по ремонта са за негова сметка. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да проверява редовно нивото на масло в двигателя, налягането на гумите и всички останали течности по двигателя на мини караванаа.
АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА МИНИ КАРАВАНАТА/РЕМАРКЕ ДА ТЕГЛИ ИЛИ ДА БЪДЕ ТЕГЛЕНА ОТ ДРУГО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОСВЕН ОТРАЗЕНОТО В ДОГОВОРА ЗА НАЕМ!
В.1. Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени в следствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване от страна на НАЕМАТЕЛЯТ, са за негова сметка.
Г. НАЕМАТЕЛЯТ няма да получи друга мини каравана/ремарке, ако е използвал същата недобросъвестно или повредата е причинена от небрежност.
Шофьорът изцяло носи отговорността за повреди, причинени след употребата на алкохол и/или наркотици, назависимо че има документ за ПТП издаден от съответните органи.
Д. При повреда, счупване или злополука, причинена в следствие на небрежност или невнимание от Трета страна /доказано с протокол от Пътна полиция/, а не от НАЕМАТЕЛЯ, която го възпрепятства от пълноценно използване на мини караваната/ремарке, е необходимо незабавно уведомяване на НАЕМОДАТЕЛЯ и предприемане на следните действия от страна на НАЕМАТЕЛЯ:
* ремонт в най-близкия сервиз. Сервиза трябва да бъде оторизиран и напълно изряден с издаване на счетоводен документ за ремонт;
* използване на Пътна помощ
При условие, че НАЕМОДАТЕЛЯ не може да осигури друга мини каравана/ремарке до края на наемния период, ще възстанови на НАЕМАТЕЛЯ само сумата, равняваща се на неизползваните дни. Това ще стане, след като НАЕМОДАТЕЛЯ получи от своя страна застраховката по тази злополука.
E. Всички суми по предходната точка, заплатени от НАЕМАТЕЛЯ, се възстановяват от НАЕМОДАТЕЛЯ при представянето на оригинални фактури при завръщане.
Е.1. За ремонт, смяна, при спукване или експлозия на гума, разходи не се възстановяват.
Е.2.Самоучастието на НАЕМАТЕЛЯ във всяка щета е до сумата платена от него, като гаранционен депозит.
Ж. НАЕМОДАТЕЛЯ не носи отговорност за последствията при неспазване на Законодателството и Закона за движение по пътищата на съответната страна.
З. НАЕМОДАТЕЛЯ не носи отговорност при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, които пораждат промени в маршрута /природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др./, които възпрепятстват провеждането на пътуването.

11. Домашни животни
Вземането на домашни животни е разрешено само с предварителното и изрично одобрение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ. Обръщаме внимание, че воденето на домашно животно може да доведе до завишена нужда от ремонт и почистване, а с това и допълнителни разходи, които са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

12. Анулиране на резервация и неустойки:
НАЕМОДАТЕЛЯ си запазва правото да анулира резервацията, когато:
шофьорска книжка или лична карта са с изтекъл срок или срокът им изтича по време на пътуването, не е предоставен гаранционен депозит.
В случай, че НАЕМАТЕЛЯ прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяване на суми.

13.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
Мини караваната/ремарке се отдава от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ с приемно-предавателен протокол в изрядно техническо състояние, почистен отвътре и отвън, както и със задължителен документ за органите на КАТ.